۱۳۸۱ تیر ۳, دوشنبه

من نگاه نمی کنم که چون 100 قدم بينمون فاصله هستش.50 قدم رو بايد تو بيای و 50 قدم رو من.از معامله و تجارت متنفرم.همش رو خودم ميام.تو نمی خواد هيچ کاری بکنی.فقط بخواه.هر جور که دوست داری.حتی اگه شده با گردش نگاه. مصدر خواستن برای من خيلی از تونستن ارجمندتره.

اينو يادت باشه.