۱۳۸۱ تیر ۷, جمعه

دهه ،آقا جون احترام اين طرفی ها رو نگه نمی داری ،حداقل احترام اون بچه محلتون رو نگه دار !