۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه

آره ديگه خورشيد خانوم، اينجوری هاست.هر روز شما می تابی و ما گرم می شيم.يکبار هم ما می تابيم ،شما گرم بشو.: )