۱۳۸۱ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

و اينک توجه شما رو به شنيدن يک صبوحی قشنگ بعد از طلوع خورشيد از دلتنگستان جلب می کنم :
"هر وقت مي خوام به خورشيدِ تَه جاده برسم شب ميشه...و من هنوز به تَهِ جاده نرسيدم. بايد تُند تر بِرَم."