۱۳۸۱ خرداد ۸, چهارشنبه

به نظر من اين قشنگترين آهنگ عارفه، البته بعد از سلطان قلبها !