۱۳۸۱ خرداد ۲, پنجشنبه

کرکری های يک عدد هاشمی رفسنجانی :

"در ايران هر دولتی که روحانيت اپوزيسيون آن باشد،شکست می خورد."

ترجمه در خفا :
"ملت ايران هنوز خيلی(گلاب به روتون!) پفيوز تر از اين حرفهاست که بتونه جلوی روحانيت بايسته!!!"