۱۳۸۱ خرداد ۸, چهارشنبه

يکی تو فکر عشقه ،يکی تو فکر يارش!
يکی هميشه مست و يکی اينه که بی تو بيقراره!

نمی خواستم با احساسات قشنگتون بازی کنم ،فقط خواستم چند لحظه با هم به ريش اين دنيای فانی بخنديم.از ته دل.خب ؟!
آهان! راستی اين لينک رو اميرخان معرفی کرده بود.