۱۳۸۱ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

آمد اما در نگاهش

آن نوازشها نبود.

چشم خواب آلوده اش را

مستی رويا نبود

لب همان لب بود اما

بوسه اش گرمی نداشت.

دل همان دل بود اما

مست و بی پروا نبود.

اين آهنگ هايده رو خيلی دوست دارم.خيلی زياد.