۱۳۸۱ تیر ۱۹, چهارشنبه

See you in another life.when we are both cats

اينها نشونه اينه که من امروز vanilia sky رو ديدم.هنوز در حال پردازش هستم.اگه از اين حالت خارج شدم ،شايد یه چيزهایی نوشتم.