۱۳۸۱ مرداد ۹, چهارشنبه

و آينه ،مثل هميشه صاف و صادق.اين بار با آیدا در آينه :

تا در آينه پديدار آيی ،

عمری دراز در آن نگريستم .

من چشمه ها و درياها را گريستم


***

کوه با نخستين سنگها آغاز می شود

و انسان با نخستين درد.


من با نخستين نگاه تو آغاز شدم

***

و آغوشت

اندک جايی برای زيستن

و اندک جایی برای مردن