۱۳۸۱ تیر ۲۲, شنبه

-ببينم خدا چند تا امضا رو صورتت انداخته ؟
-نمی دونم .اگه بيکاری ، بيا خودت بشمار.
-چه کاری بهتر از اين ؟!خب از بالا شروع کنم يا از پايين.
-نمی دونم .از هر جا شروع می کنی ،دست نزن که امضاها خراب می شند.
-صحيح !
يک ،دو ، سه ، ..... ده، اوووووووه اينو نگاه! ...... وای اين محشره!،شونصد و...
.......................................................................
.......................................................................
-کی تموم می شه ؟ديرم شده می خوام برم.
-نمی دونم ؟اگه می دونستم که نمی شمردم ! شونصد هزار و ...
-يه جا تيک، بزن بقيه باشه واسه فردا.
-دهه ! انقدر حرف زدی که شماره رو گم کردم.بايد از اول شروع کنم.
-اين بار هم مثل دفعه قبل می شه !
-نه ،اين بار يه جا تيک می زنم که يادم نره !
-چه جوری ؟!
-صبر کن بهت می گم.يک : مااااااااااااااااااااچ1 ،دو : مااااااااااااااااچ2،.....
-آی ،داری چی کار می کنی.ولم کن ديوونه !
.........................
.........................

(اگه اين روش شمارش هم جواب نده ،من ديگه نمی دونم بايد چی کار کنم.)
.......................
.......................