۱۳۸۱ تیر ۱۴, جمعه


نوشته هايي که در انتظار خوانده شدن هستند.
ديوارهای ضخيم تنهايي که می خواهند ترک بردارند.
قلبهايي که با صفر و يک به هم متصل شده اند.
و درد مشترکی که با صداهاي متفاوت فرياد می شود
و F5 هايي که بی نتيجه می مانند.
و بلاگری که هيچ يک از اينها را نمی فهمد و فقط می گويد :
Sorry , Publishing is not available now