۱۳۸۱ مرداد ۹, چهارشنبه

و آينه ،مثل هميشه صاف و صادق.اين بار با آیدا در آينه :

تا در آينه پديدار آيی ،
عمری دراز در آن نگريستم .
من چشمه ها و درياها را گريستم


***
کوه با نخستين سنگها آغاز می شود
   و انسان با نخستين درد.

من با نخستين نگاه تو آغاز شدم


***
و آغوشت
   اندک جايی برای زيستن
      و اندک جایی برای مردن