۱۳۸۱ تیر ۲۲, شنبه

خصوصی:

-ببينم خدا چند تا امضا رو صورتت انداخته ؟

-نمی دونم .اگه بيکاری ، بيا خودت بشمار.

-چه کاری بهتر از اين ؟!خب از بالا شروع کنم يا از پايين.

-نمی دونم .از هر جا شروع می کنی ،دست نزن که امضاها خراب می شند.

-صحيح !

يک ،دو ، سه ، ..... ده، اوووووووه اينو نگاه! ...... وای اين محشره!،شونصد و...

.......................................................................

.......................................................................

-کی تموم می شه ؟ديرم شده می خوام برم.

-نمی دونم ؟اگه می دونستم که نمی شمردم ! شونصد هزار و ...

-يه جا تيک، بزن بقيه باشه واسه فردا.

-دهه ! انقدر حرف زدی که شماره رو گم کردم.بايد از اول شروع کنم.

-اين بار هم مثل دفعه قبل می شه !

-نه ،اين بار يه جا تيک می زنم که يادم نره !

-چه جوری ؟!

-صبر کن بهت می گم.يک : مااااااااااااااااااااچ1 ،دو : مااااااااااااااااچ2،.....

-آی ،داری چی کار می کنی.ولم کن ديوونه !

.........................

.........................

(اگه اين روش شمارش هم جواب نده ،من ديگه نمی دونم بايد چی کار کنم.)

.......................

.......................