۱۳۸۱ تیر ۲۳, یکشنبه

About Sex Revolution

برای چندمين بار و با صدای بلند فرياد می کنم که مسئله ارتباط با جنس مخالف نه تنها در ايران ،که درهمه جهان اصلی ترين مطالبات انسانی را تشکيل می دهد

هر چند با بعضی از حرفهاش مخالفم ،ولی مقاله خوبی بود.

ببخشيد می شه از روی آمار و اسم اتاقهای چت روم شبانه درباره اهميت مطالبات نسل جوون نظر داد ؟!

ببخشيد ....؟!