۱۳۸۱ مرداد ۲۴, پنجشنبه

-از چی خيلی خوشت مياد ؟

-تعلق داشتن.

-از چی متنفری ؟

- متعلق بودن .

-دهه ! جفتش که يکی شد.

-آره ،ظاهرشون رو يه خورده عوض کردم که زياد احمقانه به نظر نياد.