۱۳۸۱ مرداد ۱۸, جمعه

معلم صرف و نحو که فقط چشم ديدن درخت را داشت ،ذات درخت را پذيرفت ، اما برای "سبز" نتوانست وجودی مستقل بيابد ، همچنان که "رويش" را نتوانست لمس کند.

من و يگانه و ديوار ،پرويز خرسند