۱۳۸۱ شهریور ۶, چهارشنبه

هر روز داری از روز قبل خوشگلتر و اخموتر می شی ! حالا خودت بگو بايد باهات چی کار کنم ؟!