۱۳۸۱ مرداد ۲۰, یکشنبه

فهميدم .همين دو تا ايده آل هست که خيلی از مردم دنيا رو از هم جدا می کنه.

خوشبختی يا کمال ؟

سر همين دو راهی هستش که خيلی از راهها از هم جدا می شند و ممکنه که هيچ وقت بهم نرسند.