۱۳۸۱ مرداد ۲۴, پنجشنبه

-از چی خيلی خوشت مياد ؟
-تعلق داشتن.
-از چی متنفری ؟
- متعلق بودن .
-دهه ! جفتش که يکی شد.
-آره ،ظاهرشون رو يه خورده عوض کردم که زياد احمقانه به نظر نياد.