۱۳۸۱ شهریور ۸, جمعه

کاپيتان هادوک بعد از خوندن کتاب کوير :

"بهم نزديک نشو .بوی زندگی می دی ! "