۱۳۸۱ شهریور ۲, شنبه

بچه ها ، مواظب باشيد !

" محبت جاده ای است که هر چه در آن پيش تر رويم ،خطرناک تر می شود."
دکتر علی شريعتی

اين از اون هشدارهایی هستش که مثل هميشه خطاب به بچه ها صادر می شه ،ولی آدم بزرگ ها بايد بيشتر گوششون رو تيز کنند.