۱۳۸۱ مرداد ۱۱, جمعه

-چه جوری بهت بفهمونم که دلم برات تنگ شده الاغ عزيز ؟!
-....
- هِه هِه،عمرا. باش تا بياد!