۱۳۸۱ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

بلاگر خجالت بکش، من يک ربع پيش post کردم.پس چرا نمياريش؟! هان ؟ نکنه تو هم آمريکايی هستی ؟!