۱۳۸۲ اردیبهشت ۶, شنبه

تا وقتی تو خونه ش زندونی بود، هی فریاد می زد : I wish I was sailing away
از وقتی رسیده بود، هی با خودش زمزمه می کرد : Sailor, Take me home

او يک مازوخيست بود(وگرنه این وسط کریس دی برگ چه گناهی کرده بود؟)