۱۳۸۲ فروردین ۲۷, چهارشنبه

چه اميدی به اين ساحل؟
خوشا فريــــاد زير آب!