۱۳۸۲ فروردین ۲۳, شنبه

آقای شمس لنگرودی در يک مصاحبه از برخورد نوع سومی درباره عشق گفته بودند :
"عشق سوءتفاهمی است که با ازدواج برطرف می شود!"

من فکر میکنم اگه جمله شون رو اينطوری بيان می کردند، کاملتر بود :
عشق يک تراژدی است که با عاقل شدن آدمها به کمدی تبديل می شود!