۱۳۸۲ اردیبهشت ۶, شنبه

ما پرنده موهومی هستیم
که در عدم پرواز می کنیم.
پس ما چه هستیم؟
هيچ! هيچ!
تنها و تنها پرواز!
فرار، بدان جا فرار
احساس می کنم که پرندگان مَستند،
ديروز اينجا بودم، امروز اينجايم.
پس کی به دنبال او خواهی رفت؟

دکتر شريعتی