۱۳۸۲ فروردین ۲۷, چهارشنبه

چه اميدی به اين ساحل؟

خوشا فريــــاد زير آب!