۱۳۸۱ آذر ۲۷, چهارشنبه

تو يه شب برفی به اين قشنگی بدترين کار می تونه اين باشه که بری زير پتو و خروپفت تو فضا بپيچه، در حاليکه داری خواب يخ در بهشت های عمو بهمن رو می بينی!

ويه کار از اون بدتر می تونه اين باشه که مجبور باشی تا صبح بيدار بمونی، البته نه واسه عشق بازی با برفها، بلکه بخاطر کلنجار رفتن با پروژه ت.

اينجاست که بايد گفت پوووووووووووووووف. اون هم از نوع شديدش!