۱۳۸۰ بهمن ۲۷, شنبه

اين شعر هميشه همدم دلتنگی ها و تنهايی های منه :

مهربانی را بياموزيم

موسم نيلوفران در پشت در مانده است

موسم نيلوفران يعنی که باران هست

موسم نيلوفران يعنی

يک نفر می آيد از آن سوی دلتنگی

امشب فقط همين...