۱۳۸۰ بهمن ۲۷, شنبه

اين شعر هميشه همدم دلتنگی ها و تنهايی های منه :

مهربانی را بياموزيم
موسم نيلوفران در پشت در مانده است
موسم نيلوفران يعنی که باران هست
موسم نيلوفران يعنی
يک نفر می آيد از آن سوی دلتنگی

امشب فقط همين...