۱۳۸۲ خرداد ۲۸, چهارشنبه


عقابها زود می میرند.

اين است که می بينی هميشه دير است

و همواره بايد بينديشی که ديگر وقتی نمانده.

ولی افسوس که عقابها زود می ميرند!