۱۳۸۲ خرداد ۲۷, سه‌شنبه

لازمه بگم اين سوالها رو کی طرح کرده بوده؟!

سوالات امتحان تاريخ تمدن سال تحصيلی 50-49- دانشگاه مشهد
1- تجدد يا تمدن؟
2- رابطه "آسيميلاسيون" و "اليناسيون" فرهنگی؟
3- چه عامل يا عواملی را در تکوين تمدن در تاريخ بشر نيرومندتر می دانيد؟(همه عواملی که گفته اند طرح کنيد و سپس به طرد يا تضعيف و انتقاد مخالفتان بپردازيد و آنگاه نظر خود را با استدلال عقلی و استناد تاريخی و نقلی، اثبات کنيد)
4- برجسته ترين موجهای فکری در فلسفه و علم و هنر و جامعه انسان امروز.
5- ژان ايزوله از شاهزاده ای نام می برد: "که سراپا در سلاح و طلا و غرق است. اما از دردی رنج می بردکه درمان ندارد!" او انسان اين عصر نيست؟
6- خبرنگاری در خانه يک فضانورد از کودکش می پرسد:
-پاپا کجاست؟
- به مريخ رفته است.
- کی بر می گردد؟
- عصر روز دوشنبه سوم اکتبر، ساعت هفده و بيست و يک دقيقه و چهل و پنج ثانيه.
- کو مامان؟
- رفته دکان نانوايی نان بخرد.
- کی برمی گردد؟
- معلوم نيست.
7 – چين: کشور خون و شعر، سنت و انقلاب، گوشه گيری و جهان گرايی، عرفان و سياست، پارسايی و اقتصاد و بالاخره ناسيوناليسم در انترناسيوناليزم، يعنی چه؟
8 – آيا پس از لائوتسه شما منتظر کونفسيوس بوديد؟
9 – مالکيت و ماشين: دو پيچ تند بر سر راه تاريخ.
---------------------------------------
توضيح: شش سوال را به اختيار خود پاسخ دهيد.

برگزيده از کتاب طرحی از يک زندگی