۱۳۸۲ خرداد ۲۸, چهارشنبهعقابها زود می میرند.
اين است که می بينی هميشه دير است
و همواره بايد بينديشی که ديگر وقتی نمانده.
ولی افسوس که عقابها زود می ميرند!