۱۳۸۲ اردیبهشت ۱۳, شنبه

کرم ِ کتاب ها، هفته تون مبارک!
هر چی دعا دعا کردم که خدا مراعات اوضاع درام جيب منو بکنه و نمایشگاه رو یه خورده عقب بندازه، نشد که نشد. به هر حال من اگه از کتابی خوشم بیاد، برش می دارم و به بقیه مسائل جانبی و کم اهمیت (مثل پرداخت پول) کاری ندارم.