۱۳۸۲ مهر ۱۱, جمعه

"مقدم سردار سرتيپ پاسدار خلبان دکتر قاليباف را ...."

اگه بشه تعيين کرد که چه مقدار بلاهت در اين پيشوند ترکيبی نهفته هستش؟!
اگه بشه تصور کرد از ترکيب چنين عناصری (سردار+ سرتيپ + پاسدار + خلبان +دکتر) چه جونوری به عمل مياد؟!
اگه بشه!