۱۳۸۱ اسفند ۲۸, چهارشنبه

مردم بغداد برای خريد بنزين در صفهای طولانی می ايستند و بسياری، مواد غذايی کنسرو شده و آب ذخيره می کنند. آنها برای تهيه آنتی بيوتيک و مسکن به داروخانه هجوم می برند.

برخی از مردم هميشه در صحنه آمريکا برای اينکه اعتراض خود را نسبت به تصميمات دولت فرانسه نشان دهند، از مصرف غذاهای فرانسوی خودداری می کنند!

اخيرا يک سايت فرانسوی از مردم اين کشور خواسته تا چوب شور تهيه کرده و برای جورج بوش به کاخ سفيد ارسال کنند و اينگونه به آمريکاييها "دهن کجی" کنند!

فقهای شورای نگهبان می دانند که قدرت بدون ثروت معنی ندارد. چگونه می توان بدون اين دو، رسالت "در شيشه کردن" خون ملت را برای يک سال ديگر ادامه داد؟! آنها بدنبال ضلع گم شده اين مثلث شوم، "زر و زور و تزوير" هستند. چرا خاتمی چی ها رفيق نيمه راه می شوند و نمی گذارند همه مشکلات پشت پرده حل و فصل شود؟! مگر قرار نبود آنها نقش تزوير را بازی کنند؟!

چشمان سبزرنگ و نگران دخترک "بادبادک سفيد" هنوز به سکه محبوس در اتاقک زيرمينی می نگرند. آيا دستان کوچکش به سکه خواهند رسيد؟ آيا سفره هفت سين آنها امسال ماهی خواهد داشت؟

هزاران ماهی از جفتهای خود جدا می شوند تا زينت بخش سفره های هفت سين قوم ما شوند. "دلش آتيش بگيره!" ما صيادان شوم بارها و بارها نفرين می شويم، ولی نه صدای اين نفرين ها را می شنويم و نه صدای زمزمه ها و نيايشهای پنهانی در آبی بيکران درياها :

"ای خدا کاری نکن يادش بره

که يه ماهی اين پايين منتظره"

تو به فردا می انديشی. من به بازيهای عجيب روزگار می انديشم. مگر همه راهها را برای "پاک زيستن" و "خوب ماندن" امتحان نکرده ايم؟! شايد هنوز بهانه خوب و زيبا و پرمعنايی برای زندگی کردن باقی مانده باشد. بايد جست.

آخه کی تو اين روزها سراغ "خروس های بی محل" مياد؟!. پس سال نو تون مبارک.

واسه من که شديدا مبارکه !!! واسه شما رو اميدوارم فقط مبارک باشه.