۱۳۸۲ شهریور ۲۵, سه‌شنبهI remember the things
that used to make you mad
and i wish
I could turn back the time
and I wish ...

که اين هی بخونه و تو هی گوش بدی
و اين هی بخونه و تو هی گوش بدی
و دوباره و دوباره و تو اين دور احمقانه فقط حس می کنی
که جزئی از وجودت داره خراشيده می شه،
ولی تو ابايی ازش نداری
و اين هی بخونه و تو هی گوش بدی
و ...
و بقول باب مارلی :
"خوبی موسيقی يکيش اينه
که وقتی تو رو می زنه،
دردی احساس نمی کنی"