۱۳۸۲ مهر ۵, شنبه

پادشاه فصلها

فصل عشق بازی جنون آميز باد با پيکر نيمه عريان درخت،
فصل مشترک طبيعت و سرنوشت تراژيک انسان در خلقت،
فصل بی نيازی پرشکوه زمين از منت های آسمان،
فصل خش خش رخوت ناک برگها در پای پرسه های بی انتها،
فصل ورق خوردن ناخواسته چند برگ از کتاب زندگی با اولين وزش باد،
فصل تهوع ناشی از ميوه های بلاهت تابستانی(بجز انگور!)
فصل هجرت مرغهای دريايی از دلبستگيهای مردابی،
فصل رقص کفترها با بالهای نيمه باز بر بامهای اضطراب،
فصل پيمانه زدن با خاطرات راه راه در شبهای بی انتها،
فصل پناه بردن حقيرانه سگها به مطبخ ارباب،
فصل سرود آزادی گرگها در شب های کوهستانی،
فصل نجوای تلخ ويرانی در گوشهای خوش خيالی،
فصل زرد و قرمز و کهربايی،
پادشاه فصلها،
پاييز.