۱۳۸۳ دی ۱۹, شنبه

وقتی نمی توانی بنويسی، افسرده ای.

وقتی افسرده ای، نمی توانی بنويسی.

...

دنبالِ من بيا!