۱۳۸۳ دی ۲۷, یکشنبه

در قلمرو خواب

آنگاه
چشمان نگهبان شب شدند
تا هجوم خواب را
به قلمرو پلک ها پاس دهند

تا رويا نيايد
تا پلک ها نخوابند
تا مرگ های دلتنگی
نگاه را ندرند

آه!
ای خاطرات کوچک خاکستری
با طپش های قلب تان
مرا بيدار نگهداريد
که کابوس در قلمرو خواب
در کمين است!

منظر حسينی