۱۳۸۳ دی ۱۹, شنبه

وقتی نمی توانی بنويسی، افسرده ای.
وقتی افسرده ای، نمی توانی بنويسی.
...
دنبالِ من بيا!