۱۳۸۲ اسفند ۸, جمعه

چه بگويم؟

دريای بيتاب چشمانت

در قاب کوچک هايکوی من نمی گنجد!