۱۳۸۲ اسفند ۸, جمعه

چه بگويم؟
دريای بيتاب چشمانت
در قاب کوچک هايکوی من نمی گنجد!