۱۳۸۲ بهمن ۱۲, یکشنبه

كرا منبر نسازد ، دار سازد ... كرا خرما نسازد ، خار سازد

« من از اين پروا نمي كردم كه در انديشه هايم غريب باشم ، اما ناگهان به اين غريب بودن ، رسيدم.

باشد، اين غريب بودن ، همسفر‏ راهي است كه ما پيش گرفته ايم. »