۱۳۸۰ آذر ۲۱, چهارشنبه

نوشتن براي فراموس کردن است نه براي به خاطر آوردن.