۱۳۸۳ شهریور ۱۲, پنجشنبه

در برهوت احساسات
بیادم آوردی
عاشق میوه تلخی بودم
نامش دلتنگی