۱۳۸۳ شهریور ۱۲, پنجشنبه

در برهوت احساسات

بیادم آوردی

عاشق میوه تلخی بودم

نامش دلتنگی