۱۳۸۳ مهر ۸, چهارشنبه

"اصل زندگی همون نصفه شبهاست"

اين رو گفتم و مردمان فراوانی با علائق و روحيات و فرهنگهای مختلف به من گرويدند.
اگر می دانستم، زودتر ادعای پيغمبری می کردم!